Nieuws

4 september 2018

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019 geopend

De nieuwe call for proposals voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat open. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. Daarom stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt tot 17 december 2018 je projectvoorstel indienen. Opzet: 2 pijlers De stimuleringsregeling Open en online onderwijs kent twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisuitwisseling en -deling met het hele hoger onderwijsveld. Pijler Online onderwijs: jaarthema ‘Online begeleiden van studenten’ Met de pijler Online onderwijs wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen. Er is gekozen voor een jaarthema om duidelijke lessen te kunnen trekken uit alle gefinancierde projecten. Dit jaar is het thema: online begeleiden van studenten. Projectvoorstellen moeten aansluiten op dit jaarthema. Voor deze pijler is in deze subsidieronde een bedrag van maximaal 700.000 euro beschikbaar. Elk project kan maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen. Er is geen minimum subsidiebedrag; ook kleine projecten zijn mogelijk. De subsidie moet door het project worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2019. Pijler Open leermaterialen Met de pijler Open leermaterialen wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken. Het totale budget voor deze pijler bedraagt 700.000 euro. Elk project kan een bedrag van maximaal 175.000 euro aanvragen. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie wordt door het project gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2019. Informatie en voorstel indienen Indien je belangstelling hebt om een aanvraag in te dienen is het van belang om de interne procedure UU te volgen om ondersteuning en de benodigde CvB-handtekening te kunnen krijgen. Laat het Educate-it (Educate-it@uu.nl) weten wanneer je van plan bent een voorstel in te dienen of als je wilt dat we meedenken over je voorstel. Informatie over deze stimuleringsregeling vind je op de SURF-website. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van hun projectvoorstel inclusief de benodigde documenten (brief CvB met handtekening, eventuele andere letters of intent, begroting) via: www.dus-i.nl. Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs: Informatieflyer Pijler Online onderwijs 2019 (pdf) Informatieflyer Pijler Open leermaterialen 2019 (pdf) Zie ook de webpagina’s over de stimuleringsregeling ‘Open en online onderwijs’, met onder andere links naar eerder goedgekeurde projecten: surf.nl/stimuleringsregeling/online-onderwijs surf.nl/stimuleringsregeling/open-leermaterialen            

27 augustus 2018

Schrijf je in voor de Educate-it workshops ‘Activerend onderwijs’

Wil je het academisch jaar goed beginnen door je onderwijs te activeren? Schrijf je dan in voor een van de vier workshops die Educate-it in september aanbiedt binnen het thema ‘activerend onderwijs’. Activerend onderwijs kan zorgen voor betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens contacttijd. Maandag 17 september - Workshop Activerend onderwijs. Tijdens deze workshop ga je op zoek naar manieren om je studenten te activeren. Daarnaast kijken we naar de verbinding tussen contactonderwijs en online onderwijs, zodat je jouw onderwijs effectief kunt vormgeven. Donderdag 20 september – Workshop Voting tools. Wil je meer contact met je studenten tijdens je colleges? Heb je het gevoel dat je niet weet of jouw boodschap aankomt? Een votingtool kan hier een oplossing voor zijn! Met een votingtool kun je studenten vragen stellen tijdens je onderwijs. In deze workshop komen het waarom, wanneer en hoe van een votingtool aan bod. Maandag 24 september – Workshop Werkgroepruimte die werkt. Voor docenten die willen nadenken over hoe zij hun onderwijsruimte het best kunnen inrichten, zodat die de gebruikte werkvormen ondersteunt, is nu een online module ontworpen. Een vervolg op de module is deze workshop, waarin je je ontwerp kan aanscherpen en uitproberen. Dinsdag 25 september – Workshop Peerwise. Met Peerwise gaan studenten actief met de leerstof aan de slag doordat ze zelf toetsvragen ontwikkelen en deze vragen kunnen delen met elkaar. The workshops will be given in Dutch. English speaking teachers can contact Educate-it. Our educationalists will gladly advise you about activating education and the application of blended learning in your courses.  

12 april 2018

Kwaliteitsverbetering digitale toetsen

Als goed gebruik wordt gemaakt van digitale toetssystemen, kan dat een positief effect hebben op de toetskwaliteit. Dat is één van de conclusies van een beschrijvend onderzoek dat masterstudent Sjoerd Lindenburg in het kader van een onderzoeksstage bij Educate-it heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een literatuurverkenning en interviews met toetsexperts. Hierbij is gekeken naar de kwaliteitscriteria (maatstaven), kwaliteitsfactoren (die invloed uitoefenen op kwaliteitscriteria) en kwaliteitsindicatoren (gegevens die indicaties van kwaliteit geven). Uit dit onderzoek blijkt dat de digitale component een positief effect kan hebben op de validiteit en betrouwbaarheid van toetsing. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren. Vragenbank Automatisch toetsen samenstellen vanuit een vooraf opgebouwde vragenbank kan de toetsvaliditeit verhogen Leesbaarheid Leesbare antwoorden bij open vragen leveren tijdwinst op en kunnen leiden tot een objectievere benadering van nakijken Objectiviteit Met één druk op de knop is er de mogelijkheid om verticaal, horizontaal of anoniem na te kijken, om zo de betrouwbaarheid van de toets te verhogen Vraaganalyse Direct na toetsafname heb je toegang tot overzichtelijke kwaliteitsindicatoren, met de mogelijkheid vragen te verbeteren voor een volgend toetsmoment Wel moet er bij iedere digitale mogelijkheid didactisch worden nagedacht, zoals blijkt uit dit voorbeeld: Multimedia Ook al lijkt het toevoegen van multimedia aantrekkelijk, er moet altijd worden afgewogen of het meerwaarde heeft. Een CT-simulatie bij geneeskunde heeft een grotere meerwaarde dan het toevoegen van een ‘grappig’ bedoelde afbeelding bij wiskunde Ook blijkt uit dit onderzoek dat transparantie complexer ligt bij digitale toetsing, maar dat deze problemen niet onoverkoombaar zijn. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren om de transparantie te verhogen. Formatief toetsen Laat studenten wennen aan het digitale toetssysteem door formatieve toetsing (vaker) in te zetten Beoordelingscriteria Studenten moeten van tevoren weten waar ze op worden beoordeeld en hoe de toets in elkaar steekt (bv. via een openbare rubric of syllabus) Concluderend geeft dit onderzoek inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten van digitale toetsing. Docenten en docentondersteuners kunnen gebruikmaken van deze gegevens om digitale toetsing te verbeteren, zodat de toetsen van goede kwaliteit zijn en ook blijven. Aanleiding van dit onderzoek was een evaluatie onder studenten en docenten uit 2016, waaruit bleek dat zij positief staan tegenover digitale toetsing en Remindo. Maar ook dat ondanks de mogelijkheden die Remindo biedt, deze niet automatisch lijken te leiden tot een verbetering van de toetskwaliteit (Corbalan, De Kleijn en Manrique, 2016). Het onlangs afgeronde onderzoek wijst dus dat dit wel tot een kwaliteitsverbetering leidt als deze goed wordt ingezet. Als je interesse hebt om het interne onderzoeksrapport te lezen, kan je een e-mail sturen naar Educate-it.

10 april 2018

Kennisclips opnemen voor je onderwijs loont

Studenten die thuis een kort filmpje bekijken over een specifiek onderwerp, komen beter voorbereid naar het contactonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek onder UU-studenten waarbij kennisclips in hun onderwijs was geïntegreerd.  Ook gaven zij aan dat zij meer gemotiveerd zijn en zich meer in de stof verdiept hadden. Uit onderzoek naar het effect van kennisclips op de kwaliteit van het onderwijs blijkt ook een grote mate tevredenheid onder docenten en studenten. Deze en andere resultaten zijn overzichtelijk gepresenteerd in de infographic Kwantitatieve onderzoeksresultaten van Educate-it van mei 2017. REBO-docent Sebastiaan Steenman zette kennisclips in en de resultaten waren uiterst positief: “Kennisclips bekijken hangt significant samen met hogere cijfers” concludeerde hij zoals te lezen valt in dit artikel. Eenkennisclipis een kort filmpje tussen 5 en 20 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt dan als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Voor het opnemen van kennisclips zijn Do-It-Yourselfstudio’s beschikbaar op de Uithof, bij UCU en in de binnenstad. Opnemen op de eigen werkplek is ook mogelijk met een MyMediasite-account. Het programma Educate-it kan docenten hierbij didactisch en praktisch ondersteunen. Sommige docenten ervaren een drempel om te beginnen met het opnemen van kennisclips. Het kost immers tijd. Leonie van Lent, universitair docent strafrecht, momenteel enthousiast over de mogelijkheden van kennisclip, was in eerste instantie terughoudend: “Ik dacht eerst dat het alleen maar een leuk, nieuw extraatje was. Maar door goede tips van Educate-it en goede voorbereiding heb ik nu een kennisclip die nog lang dienst kan doen - en heb ik veel ideeën opgedaan voor andere inzet van kennisclips in mijn onderwijs. Het opnemen viel echt enorm mee, dankzij de persoonlijke begeleiding van Educate-it”. Tijdwinst Eenmaal opgenomen kennisclips kunnen meerdere malen in volgende cursussen ingezet worden, waardoor de tijdsinvestering zich weer terugverdient en het zelfs een tijdwinst op kan leveren. Uit cijfers blijkt dat een aanzienlijk percentage van de opgenomen kennisclips wordt hergebruikt in de jaren erna. Van alle bekeken kennisclips in dit collegejaar (september 2017 t/m februari 2018) zijn gemiddeld  40% hergebruikte kennisclips, die de afgelopen jaren zijn opgenomen. Er worden nu zelfs nog kennisclips ingezet in het onderwijs die in 2010 zijn opgenomen. Uit analyse van de cijfers die sinds 2010 bijgehouden worden, is een tendens zichtbaar van een toenemend aantal kennisclipopnames, een toenemend aantal hergebruikte kennisclips en een toenemend aantal bekeken kennisclips. Zo wordt van de 785 opgenomen kennisclips in 2017 58% (458) in dit collegejaar hergebruikt in het onderwijs, wat ruim 22.000 keer door studenten bekeken is. Docenten die vaker kennisclips inzetten geven aan dat het opnemen steeds makkelijker wordt en sneller gaat. Dat ervaarde USBO-docent Leonie Heres ook en vertelt daarover in haar vlog. Meer informatie over de inzet van kennisclips in het onderwijs vind je op de Educate-it site. Hier staat ook informatie over de DIY studio’s en ondersteuning. Verrijkte kennisclips Educate-it zet in op verrijkte kennisclips, waarbij studenten online de kennisclip bekijken en een bijbehorende opdracht maken. Dat kan bijvoorbeeld met de tool Scalable learning.  Onderzoek van Marjolein Haagsman, docent Biologie, wijst uit dat de leereffecten verbeteren door de inzet van verrijkte kennisclips met interactie.

1 februari 2018

Educate-it in vogelvlucht: behaalde resultaten en plannen voor de toekomst!

In deze film blikken we terug op de afgelopen jaren: wat heeft het programma bereikt en hoe hebben wij docenten in de afgelopen jaren ondersteund bij het innoveren van hun onderwijs? Vanaf 2018 start fase 2 van het programma Educate-it: wij hebben de ambitie de aankomende jaren nog veel meer docenten en studenten te bereiken en hen te ondersteunen hun onderwijs (verder) te versterken zodat straks alle betrokkenen binnen de UU goed voorbereid zijn op het onderwijs van de toekomst.

16 januari 2018

Nieuw: E-module Blended Learning voor student-assistenten

Student-assistenten die meer willen leren over blended learning, oftewel de mogelijkheden om met ICT het onderwijs te versterken, kunnen nu de nieuwe e-module volgen! Waarom? De e-module (online cursus) voor student-assistenten is er om je blik op onderwijs te verfrissen. Er worden concrete voorbeelden gegeven van de inzet van blended learning (de combinatie van online en face-to-face onderwijs). Daarnaast word je geïnspireerd om mee te denken over nieuwe mogelijkheden binnen het onderwijs. Wat? In deze e-module leer je als student-assistent hoe digitaal onderwijs en face-to-face onderwijs elkaar kunnen versterken. De module richt zich op: -   Onderwijs ontwikkelen: het meedenken over de inrichting van de cursus en het voorbereiden van de online en face-to-face leeractiviteiten - Onderwijs geven: ins & outs omtrent online en face-to-face werkvormen en interactie met studenten -  Feedback & toetsing: de mogelijkheden voor het geven van digitale feedback en het inzetten van peer feedback (onderlinge feedback tussen studenten) - Tools: praktische informatie over verschillende tools (bijvoorbeeld apps, programma’s of middelen) die je voor je blended onderwijs kunt gebruiken Je kunt binnen de module thema’s (onderdelen) volgen die voor jou het meest van toepassing zijn. Als student-assistent kun je zelf goed inschatten welke taken en activiteiten jij in een cursus oppakt en aan de hand daarvan selecteer je de voor jou interessante thema’s. Welke thema’s je kiest, kun je ook overleggen met de docenten waarmee je samenwerkt of met andere student-assistenten. Afhankelijk van de gekozen submodules zul je ongeveer 1 tot 4 uur besteden aan het opdoen van concrete ideeën om blended learning te gebruiken als student-assistent. Waar? De e-module is ontwikkeld door Educate-it en gratis beschikbaar voor alle student-assistenten van de UU. Klik hier om naar de online module te gaan. Docenten: wijs je student-assistent op deze module! Zijn er student-assistenten betrokken bij jouw cursus en wil je ze laten meedenken over de inzet van blended learning? Of wil je ze kennis laten opdoen over blended learning, om je te kunnen ondersteunen bij de inzet van blended learning? Wijs hen dan op deze nieuwe e-module over blended learning.