Nieuws

14 april 2015

Eerste Do It Yourself studio bij REBO

14/04/2015 - De faculteit Recht, Economie, Bestuur en Organisatie (REBO) heeft een primeur! Op woensdag 15 april wordt op de International Campus Utrecht (ICU) de eerste Do-It-Yourself (DIY) studio opgeleverd waar docenten op een eenvoudige manier zelfstandig kennisclips (en ook andere e-lectures) kunnen opnemen. Ook op andere faculteiten worden de komende tijd studio’s ingericht. Hiermee speelt de UU in op de toenemende behoefte van docenten om kennisclips te kunnen opnemen, wat tevens ook uitstekend aansluit bij het Utrechtse onderwijsmodel en het blended learningconcept. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

7 april 2015

Innoveer je onderwijs met Educate-it

07/04/2015- Op de Onderwijsparade is de website www.uu.nl/educate-it gelanceerd en heeft het programma Educate-IT zich aan docenten gepresenteerd met concrete IT tools waarmee ze hun onderwijs kunnen innoveren. Een aantal IT tools is al beschikbaar zoals de grootschalige digitale toetsvoorziening, andere volgen de komende tijd. Naast het beschikbaar stellen van IT tools, ontwikkelt Educate-it momenteel trainingen om docenten te scholen bij het toepassen van de digitale voorzieningen in hun onderwijs én bij het herontwerpen van hun cursus naar een blended learningform. Dit didactisch concept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. Klik hier om de rest van het intranetbericht te lezen.

17 maart 2015

Unieke totaaloplossing voor digitaal toetsen

De toetszaal wordt op dinsdag 17 maart om 9.30 uur officieel geopend door Rector Magnificus Bert van der Zwaan in de Gammazaal van het Educatorium, Leuvenlaan 19. Geïnteresseerden zijn vanaf 9.15 uur van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn, de toetszaal te bekijken en zelf te oefenen met een oefentoets van de nieuwe software. De Universiteit Utrecht heeft een primeur! Zij beschikt over een digitale toetsvoorziening voor maximaal 300 Chromebooks waar studenten tegelijkertijd in grote groepen veilig en betrouwbaar digitaal toetsen kunnen afnemen. De grootschalige digitale toetsen kunnen worden afgenomen in de Alfa-, Beta- en Gammazaal van het Educatorium. om de rest van het intranetbericht te lezen.

4 februari 2015

Blended learning als leidend onderwijsprincipe

Het Utrechtse onderwijsmodel kenmerkt zich door kleinschalig en activerend onderwijs waarbij de student centraal staat en verantwoordelijk is voor zijn eigen ontwikkeling en studievoortgang. Goede docenten, persoonlijk, activerend onderwijs en regelmatige feedback in communities van studenten en docenten vormen de succesfactoren bij het studiesucces van Utrechtse studenten. Binnen de Universiteit Utrecht en het Utrechtse onderwijsmodel zetten we de komende jaren in op ‘blended learning’. Dit didactisch concept gaat uit van een integratie van contactonderwijs en online leren, waarbij de twee onderdelen elkaar versterken. IT-tools zoals weblectures en e-simulaties worden niet toegevoegd aan het onderwijs als extra voorziening, maar vervangen waar opportuun de traditionele vormen van contactonderwijs en zelfstudie. De student kan, tijd en plaats onafhankelijk, een groot deel van de kennis en inzicht verwerven door zelfstudie (zelfstandig en in groepsverband). Het contactonderwijs draagt bij aan verdiepende discussies, toepassing van kennis en inzicht en bespreking van complexe onderdelen. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3xMqJmMcME0 Samenwerken en contactonderwijs blijven essentieel voor zowel technisch inhoudelijke als niet-technisch inhoudelijke competenties, zoals sociale en communicatieve vaardigheden en ten behoeve van community building. Studenten werken vaak (virtueel) samen in een groep aan opdrachten, met (peer) feedback en door middel van formatieve toetsing krijgen ze inzicht in hun studievoortgang en persoonlijke ontwikkeling. Door het werken in kleine groepen verdwijnt de anonimiteit en wordt de groepsdynamiek en sociale controle versterkt wat actieve participatie stimuleert. Door het toepassen van learning analytics in het onderwijs krijgt de student inzicht in zijn eigen studievoortgang en kan hij zijn leerstrategie bepalen voor een optimaal resultaat. De docent krijgt inzicht in de vorderingen van de studenten en kan zijn onderwijs bijsturen. Rol docent en student verandert Blended Learning betekent ook dat de rol van de docent en student verandert. Meer routinematige zaken nemen minder tijd in beslag en op effectieve en efficiënte wijze wordt gebruik gemaakt van docententijd. Studenten worden aangesproken op een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en opgeleid tot zelfstandig denkende academici. Het onderwijs verrijken met IT-tools versterkt het Utrechtse onderwijsmodel: • IT biedt (nieuwe) mogelijkheden voor docenten om met studenten over de leerstof in gesprek te raken en passende begeleiding te bieden • IT vergroot de variatie van onderwijstools. Hierdoor kan het onderwijs beter aansluiten bij het niveau en de leer- en doceerstijlen van student en docent • IT bevordert nieuwe vormen van samenwerking tussen studenten • IT maakt het mogelijk om efficiënter en effectiever te toetsen en beoordelen, zowel summatief als formatief. Bovendien dragen learning analytics bij aan een onderbouwd inzicht in de studievoortgang van studenten • IT optimaliseert de contacttijd en daarmee het rendement. Het contactonderwijs wordt benut voor verdiepende discussies, toepassing van kennis en inzicht en bespreking van complexe onderdelen • Met IT wordt op effectieve en efficiënte wijze gebruik gemaakt van docententijd. Bijvoorbeeld doordat routinematige zaken zoals steeds hetzelfde hoorcollege geven en tentamens corrigeren minder tijd in beslag nemen • Met IT worden studenten extra uitgedaagd, kunnen ze hun studievoortgang zelf toetsen en zijn ze verantwoordelijk voor hun eigen persoonlijke ontwikkeling

4 februari 2015

Onderwijs aanpassen aan 21 century skills

Onder invloed van technologie is de manier waarop we samen leven en werken veranderd. Waar we vroeger leerden dat de belangrijkste productiefactoren grond, arbeid en kapitaal waren, draait onze economie nu op kennis, relaties en creativiteit. Een andere wereld, andere productiefactoren, andere banen. Dus ook andere vaardigheden. Welke competenties hebben onze huidige leerlingen, die onze toekomstige werknemers zijn, nodig in de 21st eeuw? In de kenniseconomie die Nederland is, leiden we onze leerlingen op dit moment op om in de toekomst te functioneren in de maatschappij. Een uitdagende taak, want hoe ziet hun toekomst er eigenlijk uit? 80% van de leerlingen die nu primair onderwijs genieten, zullen later banen hebben die we nu nog niet eens kennen! Welke kennis, vaardigheden en attitudes ze voor die toekomstige banen nodig hebben, is bijna onmogelijk op dit moment in te schatten. Wel weten we dat leerlingen moeten kunnen omgaan met informatie in een samenleving die overspoeld wordt met toepassingen van ict. Onderwijs bereidt voor op functioneren in die samenleving. Aandacht voor ict in het onderwijs is dus geen optie maar een noodzaak. Deze 21st century skills gaan niet alleen over ICT-vaardigheden en mediawijsheid. Ze gaan over een nieuwe manier van leren, leven en werken. Voorbeelden hiervan zijn creativiteit, innovatie, kritisch denken, problemen oplossen, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, leiderschap, productiviteit, sociale vaardigheden en nog veel meer competenties. https://www.youtube.com/watch?v=Ax5cNlutAys Onderwijs aanpassen aan 21st century skills Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken en met beschikbare IT-tools studenten te activeren en knelpunten op te lossen die goed onderwijs in de weg staan. Educate-it zorgt voor technische en didactische ondersteuning voor docenten die aan de slag gaan met een van de vier deelprojecten die elk bijdragen aan onderwijsinnovatie en de invoering van blended learning: E-lectures, E-assessments, ELO en innovatieprojecten. Docenten die zelf een goed idee hebben om hun onderwijskwaliteit te verbeteren met IT-tools kunnen een aanvraag indienen voor een innovatieproject op de site van Educate-it. Docentprofessionalisering en evaluatie, kwaliteitsborging en onderzoek naar de effecten van IT-gebruik in het onderwijs loopt als rode draad door het programma heen.

2 februari 2015

Effectievere communicatie door oefenen met ‘virtuele patiënt’

02/02/2015- Een aan de Universiteit Utrecht ontwikkelde ‘serious game’ helpt zorgprofessionals effectiever te communiceren met mensen met complexe problemen. Hierdoor kunnen patiënten beter geholpen worden. Dit blijkt uit ervaringen van professionals uit enkele Utrechtse wijken. Uniek aan de game is dat de ‘virtuele patiënt’ ook emoties toont. Victor Everhardt, wethouder Volksgezondheid van de gemeente Utrecht, en Anton Pijpers, vice-voorzitter van het college van bestuur van de Universiteit Utrecht, tekenen dinsdag 3 februari een overeenkomst voor de verdere ontwikkeling van de game. Klik hierom de rest van het intranetbericht te lezen.