Nieuws

15 augustus 2016

“Studenten voorbereiden op de wereld van morgen” – Tina van der Linden

15 augustus 2016

Workshop: Train softskills van studenten met TrainTool

TrainTool is een app waarmee studenten communicatievaardigheden (gespreksvaardigheden, presentatievaardigheden, sociale vaardigheden, communiceren of het oefenen van talen) online kunnen trainen. Een situatie wordt met een filmpje aan de studenten voorgelegd. Zij kunnen hier vervolgens op reageren door zichzelf op te nemen via hun computer, tablet of mobiele telefoon. Ze kunnen net zo lang oefenen tot ze tevreden zijn met het resultaat. Daarna kunnen zij de opname delen met medestudenten en/of docenten, die vervolgens feedback kunnen geven op het opgenomen materiaal. Het is ook mogelijk om met Traintool communicatievaardigheden te toetsen. Tijdens de workshop leer je hoe je Traintool in je eigen cursus kunt toepassen, welke mogelijkheden Traintool biedt en ga je direct aan de slag met het maken van je eigen Traintool training. Inschrijven

11 juli 2016

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs geopend

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. De minister van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van SURFnet. De derde call for proposals staat nu open. Je kunt tot 15 december 2016 je projectvoorstel indienen. Kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van onderwijs verbeteren De stimuleringsregeling heeft als doel om met open en online onderwijs een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en de verhoging van studiesucces. In deze derde ronde van de vierjarige regeling is een budget beschikbaar van 700.000 euro voor projecten bij Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs. De bijdrage vanuit OCW bedraagt maximaal 100.000 euro per project en wordt door de instellingen gematcht met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. SURFnet zorgt voor begeleiding van de projecten, kennisuitwisseling en disseminatie en initieert daarnaast kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs. Informatie over deze stimuleringsregeling vind je op de SURF-website. Indien je belangstelling hebt om een aanvraag in te dienen is het van belang om interne procedure UU volgen en dit sjabloon te gebruiken. Laat het Educate-it (Educate-it@uu.nl) weten wanneer je van plan bent een voorstel in te dienen en mee te denken als je daar behoefte aan hebt.  

30 juni 2016

Gemotiveerde studenten kijken kennisclips

Docente Karin Rebel maakte 45 kennisclips voor haar studenten van maximaal 5 minuten. Studenten Geowetenschappen konden zich daardoor op elk moment verdiepen in verschillende wiskundige onderwerpen. Het kijkgedrag van studenten en hun motivatie om deze clips te bekijken is onderzocht. Karin Rebel heeft voor het vak Wiskunde en Systeemanalyse, dat gegeven wordt in het eerste jaar binnen innovatie- en milieuwetenschappen, 45 kennisclips opgenomen. Dit zijn korte video’s van maximaal 5 minuten over wiskundige onderwerpen, zoals vergelijkingen, machtsfuncties, goniometrie en differentiëren. De kennisclips werden online aangeboden en studenten konden zelf bepalen of en wanneer ze deze clips bekeken. Gedurende acht weken werd in kleine werkgroepen dieper op de wiskundige onderwerpen ingegaan. Daarnaast zijn er een responsie en verdiepingscollege gegeven, waarbij op moeilijke onderwerpen wordt ingegaan. Op deze manier konden studenten met een verschillende wiskundige achtergrond zelf bepalen welke en hoeveel extra hulp zij in de vorm van kennisclips nodig hadden. Bekijken studenten de kennisclips Via het systeem waarin de kennisclips zijn opgenomen is informatie verzameld over het kijkgedrag van de studenten. Van de 108 studenten heeft een overgrote meerderheid (72%) naar in ieder geval één clip gekeken. Gemiddeld bekijkt een student ongeveer 13 kennisclips. De gemiddelde kijktijd van een student is 154,2 minuten, dus ongeveer 2,5 uur. Welke kennisclips bekijken studenten en wanneer? Niet alle clips worden evenveel bekeken door studenten. Kennisclips die eerder in de cursus worden aangeboden (in week 1 en week 2), worden gemiddeld minder vaak bekeken dan clips vanaf week 4. Aangezien de cursus een deel middelbare school wiskunde herhaalt, kan het zijn dat studenten voor de makkelijke onderwerpen minder ondersteuning nodig hebben. Daarnaast worden niet alle kennisclips op hetzelfde moment gekeken. De kennisclips in de eerste weken worden gemiddeld meer na afloop van de werkgroep gekeken, terwijl de kennisclips vanaf week drie meer voorafgaand aan de werkgroep worden gekeken. Ook hier geldt dat de onderwerpen in de eerste weken misschien meer bekend zijn, waardoor studenten pas in de werkgroep beseffen dat ze niet voldoende over het onderwerp weten en daarna de kennisclip bekijken. De onderwerpen van de latere weken kunnen onbekender zijn en worden daardoor gekeken als voorbereiding op de werkgroep. Een andere verklaring is dat studenten gaandeweg steeds meer nut zagen in het voorbereiden van de werkgroepen door de kennisclips op voorhand te bekijken. Wat vinden studenten van de kennisclips? Om erachter te komen wat studenten vinden van de kennisclips, is hen een vragenlijst voorgelegd met betrekking tot hun motivatie en de aanwezigheid bij contactmomenten. Een derde van de studenten (34%) geeft aan dat hun motivatie om te werken aan het vak gedurende het onderdeel wiskunde is toegenomen. Voor ongeveer de helft (56%) had het geen effect en 10% geeft aan dat de motivatie is afgenomen. Daarnaast werkten de kennisclips voor ongeveer de helft van de studenten motiverend om de huiswerkopdrachten te maken en om naar de speciale verdiepingscolleges te gaan. Welke studenten kijken naar de kennisclips? Er is ook een deel van de studenten (28%) dat geen kennisclip heeft gekeken. Met de antwoorden op de vragenlijst is geprobeerd om een globale typering te geven van de studenten die meer kennisclips kijken. Dit blijken vooral de meer gemotiveerde studenten te zijn. Studenten die veel clips bekijken of hier veel tijd aan hebben besteed, zijn bijvoorbeeld ook meer aanwezig geweest op de contactmomenten. Daarnaast bekijken studenten die het belang van wiskunde hoger inschatten dan andere studenten, ook meer kennisclips. Het kijken van meer kennisclips heeft een positief verband met het cijfer dat studenten voor werkgroep opdrachten halen. Het houdt echter geen verband met het tentamencijfer. Dit kan te maken hebben met het feit dat studenten de meeste clips voornamelijk rondom de werkgroepen bekijken en minder voorafgaand aan het tentamen. Vervolg De bachelor gaat in studiejaar 2016-2017 verder als ‘Global Sustainability Science’ en zal een aangepast, Engelstalig curriculum krijgen. De kennisclips worden daarom opnieuw opgenomen in het Engels en samen met formatieve toetsing in de ‘Digitale Wiskunde Omgeving’ (DWO) geplaatst. Het gebruik van de clips zal opnieuw geëvalueerd worden, evenals de formatieve toetsing.  

28 juni 2016

Deelnemen aan pilot digitale feedback op schrijfproducten

De huidige proeflicentie met Turnitin van de UU loopt af op 31 augustus 2016. Vanwege een aantal juridische en security aspecten heeft de Stuurgroep Educate-it, ondersteund door een advies van de security officer van de UU, besloten om het contract niet te verlengen. Dit betekent dat het vanaf 1 september niet meer mogelijk is om gebruik te maken van Turnitin. We realiseren ons dat dit voor de huidige gebruikers zeer vervelend is. Educate-it start met een pilot met de softwaretool Revisely, wat op termijn een alternatief kan zijn voor Turnitin. Pilot met vervangende tool Omdat de vraag naar software om schrijfproducten van feedback te voorzien groeiende is, wordt er vanuit het deelproject Innovatieprojecten van Educate-it in periode 1 en 2 van studiejaar 2016-2017 een pilot gestart met het softwareprogramma Revisely en daarnaast wordt er gewerkt aan een Programma van Eisen (PVE) voor digitale feedback op schrijfproducten. Omdat Revisely andere functionaliteiten heeft dan Turnitin, is Revisely op dit moment nog geen volwaardige en definitieve vervanger van Turnitin. Wel zijn er met Revisely reeds afspraken gemaakt om hun software aan te passen op basis van de ervaringen in de pilot en met de input vanuit het PVE. Na afloop van de pilot wordt beslist of en met welke aanpassingen verder wordt gegaan met Revisely.   Verschillen Turnitin en Revisely Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van Revisely en de verschillen met Turnitin zijn beide tools op een aantal aspecten vergeleken. Informatie hierover staat op de Educate-it site, waar ook de roadmap van Revisely staat. Samenvattend zijn de belangrijkste verschillen tussen Turnitin en Revisely: Op dit moment is het in Revisely nog niet mogelijk om documenten te uploaden. De student werkt rechtstreeks in het opdrachtvenster van de applicatie aan de opdracht of voegt deze in via copy-paste, de basisopmaak blijft daarbij behouden. Uploaden van documenten is mogelijk vanaf najaar 2016. Peerfeedback met Revisely is nog niet mogelijk, dit staat op de roadmap voor najaar 2016. Op dit moment werkt Revisely niet met rubrics. In Revisely wordt gewerkt met criteria waarop een prestatie wordt beoordeeld, de niveaus (die bij een rubric wel aanwezig zijn) ontbreken nog. Vanaf eind 2016 is het mogelijk om met rubrics te werken in Revisely. In Revisely zijn een aantal standaard-criteria opgenomen, deze zijn naar wens aan of uit te zetten of per opdracht aan te vullen met zelfgekozen criteria. Aan de verschillende criteria kan (indien gewenst) een weging worden gegeven. Per criteria kan de docent een cijfer toekennen en vervolgens wordt een gewogen eindcijfer berekend. Revisely werkt met Urkund als ingebouwde plagiaatchecker, deze kan naar keuze van de docent per opdracht aan of uit worden gezet. De feedback wordt in Revisely toegekend vanuit een database met positieve en negatieve commentaren en daarnaast is het mogelijk eigen feedback te plaatsen. De feedback verschijnt naast de tekst en is gelinkt aan het betreffende deel van de tekst.   Deelnemen aan de pilot? Wil je als docent deelnemen aan de pilot of meer informatie over Revisely, dan kun je dit laten weten aan Nanette Verhulst deelprojectleider Digitale Feedback Educate-it, j.e.verhulst@uu.nl.

9 juni 2016

UU participeert in Onderwijsdoetank: snelle en goede oplossingen voor onderwijsproblemen

Onlangs de Onderwijsdoetank gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst van de werkgroep 'Next Generation Digital Learning Environment' van de Universiteit Utrecht. In de Onderwijsdoetank worden onderwijsproblemen, die door betrokken onderwijsinstellingen aangedragen kunnen worden, aangepakt en daarvoor worden in korte tijd technische oplossingen ontwikkeld en getest. De Onderwijsdoetank is een initiatief van FeedbackFruits. Tijdens het proces staat een onderwijsprobleem centraal. De hele cyclus van het ontwikkelen en testen van een oplossing voor het probleem duurt maximaal een semester. Tijdens de eerste periode zoekt een klein team van experts (onderwijskundigen, studenten, docenten, designers en/of programmeurs) naar een oplossing. Dat team realiseert in korte tijd een prototype, dat in de tweede periode wordt getest in pilotvakken en elke week wordt aangepast en verbeterd op basis van gebruikersdata en feedback. Aan het einde van elke cyclus wordt geconcludeerd of de oplossing daadwerkelijk een significantie verbetering is voor het onderwijs. Hiermee wordt de hoge kwaliteitsstandaard gehandhaafd. Binnen de Universiteit Utrecht worden met de Onderwijsdoetank vanaf september 2016 twee onderwijsproblemen aangepakt. Het eerste is studentactivatie en de mogelijkheden van learning analytics bij het stimuleren van studentdeelname in een vak. Het tweede probleem gaat over de onoverzichtelijkheid van didactische innovaties in het onderwijs onder docenten. De oplossingsrichting is een ‘appstore’ voor een flexibel aanbod van (onderwijs)applicaties, gestructureerd op didactische waarde. Naast de Universiteit Utrecht en FeedbackFruits zijn ook de TU Delft, Wageningen Universiteit, Haagsche Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam betrokken bij de Onderwijsdoetank. Zo kunnen de deelnemende onderwijsinstellingen ook profiteren van de (onderwijs)oplossingen die elders binnen de Onderwijsdoetank bedacht en ontwikkeld worden. Door de snelle manier van ontwikkelen biedt de Onderwijsdoetank veel kansen om grootschalige innovaties te realiseren binnen het onderwijs. FeedbackFruits verwacht dat Onderwijsdoetank in versneld tempo vorm krijgen en wil hiermee een doorbraak binnen onderwijsinnovatie realiseren. FeedbackFruits is momenteel met SURFmarket in overleg over een samenwerking, waardoor onderwijsinstellingen via SURFmarket deze dienst van FeedbackFruits kunnen contracteren. Voor meer informatie, bezoek www.onderwijsdoetank.nl of stuur een email naar de OnderwijsDoetank via nietlullenmaarpoetsen@onderwijsdoetank.nl.