Nieuws

30 oktober 2018

Nieuwe infographic met resultaten Educate-it

Het aantal docenten dat het onderwijs versterkt met onderwijstools en blended vormgeeft is afgelopen collegejaar weer flink gestegen. Zo hebben bijna 900 docenten onderwijstools ingezet om het onderwijs activerender te maken en ruim 850 docenten om digitaal te kunnen beoordelen. Studenten geven met een 3,3 op een 5-puntsschaal aan dat zij hierdoor meer geleerd hebben van de cursus. Dat blijkt uit ruim 3.100 studentevaluaties uit 68 cursussen waarin 13 verschillende onderwijstools zijn ingezet. Het aantal digitale toetsen is gestegen van 726 vorig jaar naar 1162 dit jaar; deze groei is bij alle faculteiten zichtbaar. Het percentage digitale toetsen is daarmee gestegen van 31% naar ruim 45%. Het aantal opgenomen kennisclips is licht toegenomen naar 1.100. Daarnaast zijn afgelopen collegejaar ook nog bijna 1.900 kennisclips uit voorgaande jaren hergebruikt, waarmee het totaal aantal ingezette kennisclips in het onderwijs op 3.000 komt. Eenmaal opgenomen kennisclips kunnen meerdere malen in volgende cursussen ingezet worden, waardoor de tijdsinvestering zich weer terugverdient en het zelfs een tijdwinst op kan leveren. Deze en andere resultaten van Educate-it zijn overzichtelijk gepresenteerd in deze infographic. Een greep uit deze resultaten in cijfers: In 14 edities van de summer- en wintercourse hebben ruim 250 docenten op vrijwillige basis een start gemaakt met het blended vormgeven van hun onderwijs. Daarnaast hebben ook nog eens ruim 526 deelnemers in 65 workshops kennisgemaakt met specifieke IT tools waarmee het onderwijs verrijkt kan worden. Het aantal keer dat kennisclips en hoorcolleges was afgelopen collegejaar werden bekeken is ruim 850.000. Er zijn in totaal 104 Educate-it animaties, promotie- en docentervaringsvideo’s gemaakt, die 35.212 x bekeken zijn. Educate-it betrekt in verschillende gremia studenten bij haar activiteiten om de onderwijsverandering te laten aansluiten bij studenten en hun behoeften. Zo hebben 7 studenten in 2 groepen zelf een cursus ontwikkeld en was er 1 CoCreatie-cursus, waarin de docent en studenten samen aan onderwijskwaliteit werkten. Er is op verschillende faculteiten geëxperimenteerd met innovaties in het onderwijs: digitale microscopie, serious gaming en VR&AR. Ook is door Educate-it een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een escape room, waarin docenten op spelenderwijze kennis kunnen maken met onderwijstools.

2 oktober 2018

Oktober: Maand van de kennisclips

Het totale aanbod van Educate-it aan docentprofessionalisering en studentbetrokkenheid wordt sinds 1 oktober overzichtelijk gepresenteerd in de Educate-it Academy. Docenten die hun onderwijs willen versterken, zien per thema het aanbod aan online trainingen, workshops, tools en extra informatie.  De Academycirkel is opgebouwd uit zes thema’s, waar docenten in hun onderwijs mee te maken hebben: Activerend onderwijs, Kennisclips, Samenwerken, Toetsen, (Peer) feedback en Vaardigheden. Hier staan de mogelijkheden waarmee ze hun onderwijs kunnen versterken. Daarnaast bevat de cirkel drie overkoepelende thema’s rondom blended learning: Versterk je onderwijs met blended learning, Betrek je studenten en Onderzoek je onderwijs. Themamaand oktober: kennisclips Om docenten te enthousiasmeren aan de slag te gaan met hun onderwijs, organiseert Educate-it elke maand een themamaand. Oktober is de maand van de Kennisclips. Voor docenten die meer willen leren over het maken van een kennisclip en hoe ze deze effectief kunnen inzetten in het onderwijs, worden diverse workshops, online trainingen en andere activiteiten aangeboden, zoals Meet the expert en Open Studio. Het volledige aanbod staat op de themapagina van Educate-it. Een kennisclip is een kort filmpje van 5 à 10 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip en maakt een bijbehorende opdracht, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Geen tijd om naar een van de activiteiten van Educate-it te gaan, maar wel geïnteresseerd in Kennisclips? De volgende maand van de Kennisclips is in februari 2019. Uiteraard kun je altijd de online training volgen of contact opnemen voor ondersteuning op maat. In november staat het thema Feedback centraal.

4 september 2018

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs 2019 geopend

De nieuwe call for proposals voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs staat open. Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. Daarom stelt het ministerie van OCW financiering beschikbaar voor zowel experimenten met online onderwijs als voor initiatieven om open leermateriaal in te zetten. Je kunt tot 17 december 2018 je projectvoorstel indienen. Opzet: 2 pijlers De stimuleringsregeling Open en online onderwijs kent twee pijlers: online onderwijs en open leermaterialen. SURF zorgt voor de begeleiding van de projecten en kennisuitwisseling en -deling met het hele hoger onderwijsveld. Pijler Online onderwijs: jaarthema ‘Online begeleiden van studenten’ Met de pijler Online onderwijs wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap instellingen uitdagen hun onderwijs uit te breiden met online onderwijsvormen of te herontwerpen aan de hand van de mogelijkheden die online onderwijs biedt. De aanpak moet vernieuwend zijn in de context van de deelnemende instelling(en). De projecten moeten direct of indirect bijdragen aan een betere onderwijskwaliteit voor studenten in geaccrediteerde opleidingen. Er is gekozen voor een jaarthema om duidelijke lessen te kunnen trekken uit alle gefinancierde projecten. Dit jaar is het thema: online begeleiden van studenten. Projectvoorstellen moeten aansluiten op dit jaarthema. Voor deze pijler is in deze subsidieronde een bedrag van maximaal 700.000 euro beschikbaar. Elk project kan maximaal 100.000 euro subsidie aanvragen. Er is geen minimum subsidiebedrag; ook kleine projecten zijn mogelijk. De subsidie moet door het project worden gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2019. Pijler Open leermaterialen Met de pijler Open leermaterialen wil de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap het delen en hergebruiken van open leermaterialen bevorderen. Het doel is om te experimenteren met hergebruik van bestaande en open leermaterialen binnen community’s van vakdocenten. Door samenwerking kunnen docenten de kwaliteit van de open leermaterialen verhogen en hun tijd efficiënter gebruiken. Daarbij willen we de samenwerking tussen instellingen stimuleren om gezamenlijk kwalitatief hoogwaardige collecties van open leermaterialen op te bouwen en te gebruiken. Het totale budget voor deze pijler bedraagt 700.000 euro. Elk project kan een bedrag van maximaal 175.000 euro aanvragen. Om te zorgen voor een brede relevantie van de projectresultaten, wordt de aanvraag ingediend door minimaal 2 verschillende hogeronderwijsinstellingen. De subsidie wordt door het project gematcht met minimaal het aangevraagde subsidiebedrag aan eigen middelen. De looptijd van de projecten bedraagt minimaal 12 en maximaal 24 maanden. Projectindieners zijn vrij om een startdatum te kiezen die ligt tussen 1 mei en 1 september 2019. Informatie en voorstel indienen Indien je belangstelling hebt om een aanvraag in te dienen is het van belang om de interne procedure UU te volgen om ondersteuning en de benodigde CvB-handtekening te kunnen krijgen. Laat het Educate-it (Educate-it@uu.nl) weten wanneer je van plan bent een voorstel in te dienen of als je wilt dat we meedenken over je voorstel. Informatie over deze stimuleringsregeling vind je op de SURF-website. Aanvragers zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van hun projectvoorstel inclusief de benodigde documenten (brief CvB met handtekening, eventuele andere letters of intent, begroting) via: www.dus-i.nl. Meer informatie over het indienen van een projectvoorstel, over de procedures en de beoordelingscriteria lees je in de informatieflyers over de stimuleringsregeling Open en online onderwijs: Informatieflyer Pijler Online onderwijs 2019 (pdf) Informatieflyer Pijler Open leermaterialen 2019 (pdf) Zie ook de webpagina’s over de stimuleringsregeling ‘Open en online onderwijs’, met onder andere links naar eerder goedgekeurde projecten: surf.nl/stimuleringsregeling/online-onderwijs surf.nl/stimuleringsregeling/open-leermaterialen            

27 augustus 2018

Schrijf je in voor de Educate-it workshops ‘Activerend onderwijs’

Wil je het academisch jaar goed beginnen door je onderwijs te activeren? Schrijf je dan in voor een van de vier workshops die Educate-it in september aanbiedt binnen het thema ‘activerend onderwijs’. Activerend onderwijs kan zorgen voor betere verwerking van de leerstof en meer verdieping tijdens contacttijd. Maandag 17 september - Workshop Activerend onderwijs. Tijdens deze workshop ga je op zoek naar manieren om je studenten te activeren. Daarnaast kijken we naar de verbinding tussen contactonderwijs en online onderwijs, zodat je jouw onderwijs effectief kunt vormgeven. Donderdag 20 september – Workshop Voting tools. Wil je meer contact met je studenten tijdens je colleges? Heb je het gevoel dat je niet weet of jouw boodschap aankomt? Een votingtool kan hier een oplossing voor zijn! Met een votingtool kun je studenten vragen stellen tijdens je onderwijs. In deze workshop komen het waarom, wanneer en hoe van een votingtool aan bod. Maandag 24 september – Workshop Werkgroepruimte die werkt. Voor docenten die willen nadenken over hoe zij hun onderwijsruimte het best kunnen inrichten, zodat die de gebruikte werkvormen ondersteunt, is nu een online module ontworpen. Een vervolg op de module is deze workshop, waarin je je ontwerp kan aanscherpen en uitproberen. The workshops will be given in Dutch. English speaking teachers can contact Educate-it. Our educationalists will gladly advise you about activating education and the application of blended learning in your courses.

12 april 2018

Kwaliteitsverbetering digitale toetsen

Als goed gebruik wordt gemaakt van digitale toetssystemen, kan dat een positief effect hebben op de toetskwaliteit. Dat is één van de conclusies van een beschrijvend onderzoek dat masterstudent Sjoerd Lindenburg in het kader van een onderzoeksstage bij Educate-it heeft uitgevoerd. Het onderzoek bestond uit een literatuurverkenning en interviews met toetsexperts. Hierbij is gekeken naar de kwaliteitscriteria (maatstaven), kwaliteitsfactoren (die invloed uitoefenen op kwaliteitscriteria) en kwaliteitsindicatoren (gegevens die indicaties van kwaliteit geven). Uit dit onderzoek blijkt dat de digitale component een positief effect kan hebben op de validiteit en betrouwbaarheid van toetsing. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren. Vragenbank Automatisch toetsen samenstellen vanuit een vooraf opgebouwde vragenbank kan de toetsvaliditeit verhogen Leesbaarheid Leesbare antwoorden bij open vragen leveren tijdwinst op en kunnen leiden tot een objectievere benadering van nakijken Objectiviteit Met één druk op de knop is er de mogelijkheid om verticaal, horizontaal of anoniem na te kijken, om zo de betrouwbaarheid van de toets te verhogen Vraaganalyse Direct na toetsafname heb je toegang tot overzichtelijke kwaliteitsindicatoren, met de mogelijkheid vragen te verbeteren voor een volgend toetsmoment Wel moet er bij iedere digitale mogelijkheid didactisch worden nagedacht, zoals blijkt uit dit voorbeeld: Multimedia Ook al lijkt het toevoegen van multimedia aantrekkelijk, er moet altijd worden afgewogen of het meerwaarde heeft. Een CT-simulatie bij geneeskunde heeft een grotere meerwaarde dan het toevoegen van een ‘grappig’ bedoelde afbeelding bij wiskunde Ook blijkt uit dit onderzoek dat transparantie complexer ligt bij digitale toetsing, maar dat deze problemen niet onoverkoombaar zijn. Hieronder vind je een aantal kwaliteitsfactoren om de transparantie te verhogen. Formatief toetsen Laat studenten wennen aan het digitale toetssysteem door formatieve toetsing (vaker) in te zetten Beoordelingscriteria Studenten moeten van tevoren weten waar ze op worden beoordeeld en hoe de toets in elkaar steekt (bv. via een openbare rubric of syllabus) Concluderend geeft dit onderzoek inzicht in de verschillende kwaliteitsaspecten van digitale toetsing. Docenten en docentondersteuners kunnen gebruikmaken van deze gegevens om digitale toetsing te verbeteren, zodat de toetsen van goede kwaliteit zijn en ook blijven. Aanleiding van dit onderzoek was een evaluatie onder studenten en docenten uit 2016, waaruit bleek dat zij positief staan tegenover digitale toetsing en Remindo. Maar ook dat ondanks de mogelijkheden die Remindo biedt, deze niet automatisch lijken te leiden tot een verbetering van de toetskwaliteit (Corbalan, De Kleijn en Manrique, 2016). Het onlangs afgeronde onderzoek wijst dus dat dit wel tot een kwaliteitsverbetering leidt als deze goed wordt ingezet. Als je interesse hebt om het interne onderzoeksrapport te lezen, kan je een e-mail sturen naar Educate-it.

10 april 2018

Kennisclips opnemen voor je onderwijs loont

Studenten die thuis een kort filmpje bekijken over een specifiek onderwerp, komen beter voorbereid naar het contactonderwijs. Dat blijkt uit onderzoek onder UU-studenten waarbij kennisclips in hun onderwijs was geïntegreerd.  Ook gaven zij aan dat zij meer gemotiveerd zijn en zich meer in de stof verdiept hadden. Uit onderzoek naar het effect van kennisclips op de kwaliteit van het onderwijs blijkt ook een grote mate tevredenheid onder docenten en studenten. Deze en andere resultaten zijn overzichtelijk gepresenteerd in de infographic Kwantitatieve onderzoeksresultaten van Educate-it van mei 2017. REBO-docent Sebastiaan Steenman zette kennisclips in en de resultaten waren uiterst positief: “Kennisclips bekijken hangt significant samen met hogere cijfers” concludeerde hij zoals te lezen valt in dit artikel. Eenkennisclipis een kort filmpje tussen 5 en 20 minuten met uitleg over één specifiek onderwerp. De student bekijkt dan als voorbereiding op het contactonderwijs online de kennisclip, waardoor deze beter voorbereid naar college, werkgroep of practicum komt. Hierdoor kan tijdens het contactmoment dieper op de leerstof worden ingegaan. Voor het opnemen van kennisclips zijn Do-It-Yourselfstudio’s beschikbaar op de Uithof, bij UCU en in de binnenstad. Opnemen op de eigen werkplek is ook mogelijk met een MyMediasite-account. Het programma Educate-it kan docenten hierbij didactisch en praktisch ondersteunen. Sommige docenten ervaren een drempel om te beginnen met het opnemen van kennisclips. Het kost immers tijd. Leonie van Lent, universitair docent strafrecht, momenteel enthousiast over de mogelijkheden van kennisclip, was in eerste instantie terughoudend: “Ik dacht eerst dat het alleen maar een leuk, nieuw extraatje was. Maar door goede tips van Educate-it en goede voorbereiding heb ik nu een kennisclip die nog lang dienst kan doen - en heb ik veel ideeën opgedaan voor andere inzet van kennisclips in mijn onderwijs. Het opnemen viel echt enorm mee, dankzij de persoonlijke begeleiding van Educate-it”. Tijdwinst Eenmaal opgenomen kennisclips kunnen meerdere malen in volgende cursussen ingezet worden, waardoor de tijdsinvestering zich weer terugverdient en het zelfs een tijdwinst op kan leveren. Uit cijfers blijkt dat een aanzienlijk percentage van de opgenomen kennisclips wordt hergebruikt in de jaren erna. Van alle bekeken kennisclips in dit collegejaar (september 2017 t/m februari 2018) zijn gemiddeld  40% hergebruikte kennisclips, die de afgelopen jaren zijn opgenomen. Er worden nu zelfs nog kennisclips ingezet in het onderwijs die in 2010 zijn opgenomen. Uit analyse van de cijfers die sinds 2010 bijgehouden worden, is een tendens zichtbaar van een toenemend aantal kennisclipopnames, een toenemend aantal hergebruikte kennisclips en een toenemend aantal bekeken kennisclips. Zo wordt van de 785 opgenomen kennisclips in 2017 58% (458) in dit collegejaar hergebruikt in het onderwijs, wat ruim 22.000 keer door studenten bekeken is. Docenten die vaker kennisclips inzetten geven aan dat het opnemen steeds makkelijker wordt en sneller gaat. Dat ervaarde USBO-docent Leonie Heres ook en vertelt daarover in haar vlog. Meer informatie over de inzet van kennisclips in het onderwijs vind je op de Educate-it site. Hier staat ook informatie over de DIY studio’s en ondersteuning. Verrijkte kennisclips Educate-it zet in op verrijkte kennisclips, waarbij studenten online de kennisclip bekijken en een bijbehorende opdracht maken. Dat kan bijvoorbeeld met de tool Scalable learning.  Onderzoek van Marjolein Haagsman, docent Biologie, wijst uit dat de leereffecten verbeteren door de inzet van verrijkte kennisclips met interactie.