Logo Universiteit Utrecht

Educate-it

Nieuwe pijlers Onderwijsmodel

Binnen de Universiteit Utrecht staat onderwijs centraal. Daarom evalueren en verbeteren we niet alleen ons gegeven onderwijs, maar ook ons onderwijsmodel. In 2018 is het Utrechts onderwijsmodel uitgebreid met drie nieuwe pijlers. Deze pijlers zijn Customized Learning, Evidence-Based Higher Education en Sustainable Innovation.

Om het onderwijs aan de Universiteit Utrecht nog beter voor te bereiden op de toekomst wordt geïnvesteerd in de ontwikkeling van Customized Learning: Adaptief onderwijs, gericht op het specifieke niveau, behoefte, interesse en meest effectieve leerstrategie van de individuele student[1].

Om het customized leren aan de UU te versterken, werkt het programma Educate-it aan onderwerpen zoals het gepersonaliseerd leren, waarbij met behulp van learning analytics de studenten en docenten inzicht krijgen in de individuele en persoonlijke ontwikkeling van de student, zodat tijdens het bachelor of masterprogramma continu bijgestuurd kan worden. Een dergelijke methodiek is in 2010 bij de master diergeneeskunde – als één van de eerste opleidingen wereldwijd – ingevoerd, beproefd en onderzocht. De komende jaren zal deze vorm van ‘programmatisch toetsen’ gericht op formatieve toetsing en feedback waarbij Learning analytics wordt gebruikt breder in de UU worden ingezet.

Binnen het project Future Learning Spaces wordt gewerkt aan de transitie van de Traditional Classroom naar de Virtual Classroom en mogelijkheden voor een mix van beide classrooms. De ontwikkeling van de Next Generation Digital Environment (NGDLE) zal zorgen voor de mogelijkheden van tijd en plaats onafhankelijk leren. De NGDLE zal tevens ondersteunend zijn bij de vorming en het onderhouden van on- en off campus communities.

 

[1] What a stark contrast between the Industrial Age assembly line and today’s Information Age customizing technology. Customized learning presents a desirable and doable vision that allows learning systems to leave the Industrial Age, time-based approach to instruction and replace it with an Information Age, learning-based system that:

  • Meets every learner at his/her learning level,
  • Provides learning opportunities that sync with the learner’s most effective learning strategies, and
  • Allows the learner to study and learn skills and concepts using content that is relevant and interesting.

Met Evidence Based Higher Education bouwt de Universiteit Utrecht expertise op over onderwijsinnovatie en blended learning. Met deze aanpak bedoelen we dat er bij onderwijsinnovatie zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van wetenschappelijke bevindingen. Dit gebeurt tweeledig:

  • Alle cursussen die herontworpen worden met behulp van IT-tools, worden geëvalueerd.
  • Daarnaast worden de effecten van het programma zelf onderzocht met behulp van een longitudinaal onderzoek. Dit onderzoek loopt vanaf de start van het programma Educate-it in 2014 en richt zich onder andere op de veranderbereidheid van docenten en de effecten van innovaties op het studiegedrag van studenten.

Op basis van de reeds behaalde programmaresultaten van Educate-it 2014-2017 is de inschatting dat we als UU de chasm voorbij zijn en dat ook de eerste groep van de Early Majority is bereikt. Op basis van de tot nu toe bereikte resultaten is de aanname dat eind 2017 20 tot 25% van het totale aantal docenten actief bezig is met het blended maken van hun onderwijs. De inspanningen tot en met 2020 zullen zich vooral richten op het bereiken van de Early- and Late Majority, ongeveer 60% van de docenten. Onze ambitie is uiteindelijk iedereen te bereiken, toch gaan we er niet van uit dat we de laatste groep, de Late Mass (16%) in 2020 al hebben bereikt.

Onderwijsinnovaties zullen, mede als gevolg van de snelle groei in technologische mogelijkheden, blijvend moeten worden ondersteund en wetenschappelijk worden onderzocht. Alleen op die manier blijft het onderwijs up-to-date en kan tijdig worden ingespeeld op nieuwe didactische mogelijkheden en vernieuwingen.

Educate-it doet dit door:

  • Support aan te bieden voor onderwijsinnovatie
  • Advies te geven aan het Centre for Academic Teaching over de structurele invulling van onderwijsinnovatie
  • Onderzoek naar de effecten van innovaties die leiden tot onderbouwde beslissingen met betrekking tot de inzet van technologie

Share