Nieuws

17 maart 2016

Angela Kok-van Meer over ICT in het onderwijs

Drs. Angela Kok-van Meer (USBO) toetst in deze eerste onderwijsperiode twee keer digitaal.Angela vertelt wat haar beweegredenen zijn en welke stappen ze tot nu toe heeft gezet. Angela Kok-van Meer hoopt zeeën van tijd te besparen “In het verleden heb ik met verschillende ICT-toepassingen in het onderwijs gewerkt, zoals weblogs, e-lectures en stemkastjes. Toen zich de mogelijkheid van digitaal toetsen ofwel e-assessment aandiende, zag ik hier meteen de voordelen van in voor zowel de student als de docent. Dat vormde voor mij de belangrijkste reden om de mogelijkheden  hiervan verder te verkennen. Voor de cursus Bestuurskunde gaan we in periode 1 zowel meerkeuze- als open vragen aan de Bachelor 1 studenten voorleggen. In het digitale toetssysteem Remindo kun je beide type vragen opnemen en (laten) nakijken. Vooral het verdelen van het nakijkwerk en het ‘ontcijferen’ van handschriften kostte mij erg veel tijd. Dat behoort straks tot het verleden. Daarnaast biedt het systeem ook diverse nieuwe mogelijkheden, zoals het stellen van toetsvragen naar aanleiding van een beeldfragment. Op die manier kunnen we straks een item uit Nieuwsuur gebruiken voor het tentamen. Digitaal gaan toetsen vraagt wel enige voorbereiding, want je dient je een nieuw systeem eigen te maken. Daarvoor heb ik een drie uur durende training gevolgd, waarin veel van de functionaliteiten werden toegelicht en ruim de tijd was om zelf de toetssysteem Remindo te verkennen. Daarnaast kun je bij het opstellen van de toets rekenen op technische support van functioneel beheer en didactische ondersteuning van het Centrum voor Onderwijs en Leren. Op die manier sta je er dus nooit helemaal alleen voor. We moeten nog een paar weken geduld hebben, voordat we de toets eindelijk bij de studenten kunnen gaan afnemen. Ik verwacht positieve reacties van de studenten, aangezien een toetsenbord en beeldscherm niet meer weg te denken zijn uit hun wereld.” Bekijk meer testimonials

18 december 2015

Wouter Ernst: ’’Daarom gooide ik mijn cursus om’’

Wouter Ernst zocht voor de eerstejaarscursus Inleiding staats- en bestuursrecht naar een middel om studenten in de werkgroepen beter voorbereid te krijgen en meer interactie in de cursus te brengen. Wouter Ernst: ’’Daarom gooide ik mijn cursus om en maakte hem blended.’’ Wouter: ’’Onze oplossing om studenten beter voor te bereiden, was een wekelijkse toets voorafgaand aan de werkgroepen. Wekelijks een toets organiseren is met 900 eerstejaarsstudenten praktisch gezien onmogelijk als je ergens een locatie moet reserveren. Door mijn ervaringen met het digitale toetssysteem Remindo, durfde ik het aan om het systeem wekelijks in te zetten voor een digitale ‘take-home’ toets. De opdracht werd vervolgens per werkgroep door de 12 werkgroep docenten nagekeken in Remindo. Hoewel we denken dat het nakijken –en vooral het becommentariëren– nog wel wat handiger kan, vonden we Remindo als nieuw systeem goed werken. Het is in ieder geval nooit uitgevallen of onbereikbaar geweest, iets waar sommigen vooraf toch wel huiverig voor waren. Naast het beter voorbereiden van studenten wilden we een extra vorm van interactie in de cursus. Onze opzet dit jaar was een f.a.q.-college (van: frequently asked questions). Naar aanleiding van de wekelijkse toets konden studenten ons vragen sturen over de materie die ter sprake kwam. We brachten op die wijze een dialoog tot stand brengen waarbinnen ruimte was voor verdieping, verheldering en contextualisering. Een digitale dialoog die in hoorcolleges vanwege de massaliteit niet ontstaat en in de werkgroepen vanwege de informatiedichtheid niet. Studenten stuurden ons na afloop van de toets dezelfde dag nog vragen via Blackboard of mail. Vanaf 13:00 ’s middags zaten wij met een klein, wekelijks wisselend, team klaar om van die vragen een goed lopend en kort college, eventueel door video’s of websites ondersteund. Dezelfde dag werd dit college nog opgenomen met een camera en via Lecturenet vanaf 18:00 online beschikbaar gesteld. Het maken van de f.a.q.-colleges was op een positieve manier uitdagend en zorgde voor een leuke dynamiek in het docententeam. De cursus als geheel is met een 4,2 uit 5 beoordeeld waar we erg blij mee zijn. De studenten zijn positief over de online opdrachten. Daarbij zijn zij het er in overwegende mate mee eens dat ze zich door het maken van de opdrachten beter voorbereiden. Over de f.a.q.-colleges gaven studenten meer gemengde reacties. De aangedragen verbeterpunten gaven te denken over de plaatsing van dat onderdeel in de weekplanning. Momenteel bekijken we hoe we de onderdelen van de cursus en hun onderlinge samenhang kunnen verbeteren om volgend jaar nóg een betere cursus voor de nieuwe eerstejaarsstudenten klaar te zetten. Digitaliseren wordt overigens alleen een succes, als de reden die erachter ligt van toegevoegde waarde is. Bekijk meer testimonials

1 mei 2015

Mark Sanders over IT in het onderwijs

Dr. Mark Sanders (U.S.E.) is een van de eerste docenten binnen REBO die bezig is met het maken van kennisclips.  Mark vertelt wat zijn beweegredenen zijn: Waarom ben je aan de slag gegaan met het maken van kennisclips? “Het maken van kennisclips begon uit praktische overwegingen. Het uitwerken van complexe empirische opgaven kostte mijn docententeam veel tijd die er in de contacturen eigenlijk niet was. Daarom ben ik nu bezig met het opnemen van korte clips waarin vooral de basisstof uit het vak wordt uitgelegd. Ik geloof dat je een diverse studentenpopulatie het beste bedient door van alle beschikbare kanalen gebruik te maken. Sommigen nemen stof gemakkelijk lezend op, andere luisterend, weer andere vragend of juist actief werkend. Met kennisclips zorg ik ervoor dat ik een extra kanaal heb om de stof aan te bieden aan studenten. In het eerstejaarsvak Macro-economie moeten studenten veel basisstof verwerken. Die stof is elk jaar hetzelfde. Je loopt dan het risico om als docent uit het oog te verliezen wat voor studenten echt lastig is, omdat je het voor je gevoel al zo vaak hebt uitgelegd. In colleges ga je dan soms te snel en besteed je veel tijd aan extra’s, toepassingen en leuke voorbeelden, terwijl de basis nog onvoldoende is geïnternaliseerd. Het is mijn hoop dat, door kennisclips op te nemen en beschikbaar te maken, studenten die basis wel goed tot zich kunnen nemen in hun eigen tijd en ze zo ook meer plezier en nut ontlenen aan de live colleges. ” Waarom vind je de inzet van IT in het onderwijs van toegevoegde waarde? “ICT biedt nieuwe mogelijkheden om stof interactief te maken, om meer context aan te bieden of juist de verdieping in te gaan. Door het hele palet van middelen in te zetten kun je meer studenten beter in hun leerproces faciliteren. Dat is mijn opvatting van academisch onderwijs. ICT kan daarin mogelijk bijdragen en ik ben daarom voorstander dat je mogelijkheden onderzoekt en (bij gebleken effectiviteit) benut. Door het steeds goedkoper worden van de productie en distributie van (video) content denk ik ook dat je als docent in deze ontwikkelingen de boot niet moet willen missen. En dan kun je misschien maar beter voorop lopen.” Meer testimonials