Nieuws

11 juli 2016

Call for proposals stimuleringsregeling Open en online onderwijs geopend

Open en online onderwijs biedt kansen voor innovatie en kwaliteitsverbetering van het onderwijs en voor verhoging van studiesucces. De minister van OCW stelt daarom geld beschikbaar voor de stimuleringsregeling Open en online onderwijs van SURFnet. De derde call for proposals staat nu open. Je kunt tot 15 december 2016 je projectvoorstel indienen. Kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van onderwijs verbeteren De stimuleringsregeling heeft als doel om met open en online onderwijs een bijdrage te leveren aan de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het hoger onderwijs en de verhoging van studiesucces. In deze derde ronde van de vierjarige regeling is een budget beschikbaar van 700.000 euro voor projecten bij Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs. De bijdrage vanuit OCW bedraagt maximaal 100.000 euro per project en wordt door de instellingen gematcht met minimaal hetzelfde bedrag aan eigen middelen. SURFnet zorgt voor begeleiding van de projecten, kennisuitwisseling en disseminatie en initieert daarnaast kortlopende (onderzoeks)projecten rond verschillende aspecten van open en online onderwijs. Informatie over deze stimuleringsregeling vind je op de SURF-website. Indien je belangstelling hebt om een aanvraag in te dienen is het van belang om interne procedure UU volgen en dit sjabloon te gebruiken. Laat het Educate-it (Educate-it@uu.nl) weten wanneer je van plan bent een voorstel in te dienen en mee te denken als je daar behoefte aan hebt.  

30 juni 2016

Gemotiveerde studenten kijken kennisclips

Docente Karin Rebel maakte 45 kennisclips voor haar studenten van maximaal 5 minuten. Studenten Geowetenschappen konden zich daardoor op elk moment verdiepen in verschillende wiskundige onderwerpen. Het kijkgedrag van studenten en hun motivatie om deze clips te bekijken is onderzocht. Karin Rebel heeft voor het vak Wiskunde en Systeemanalyse, dat gegeven wordt in het eerste jaar binnen innovatie- en milieuwetenschappen, 45 kennisclips opgenomen. Dit zijn korte video’s van maximaal 5 minuten over wiskundige onderwerpen, zoals vergelijkingen, machtsfuncties, goniometrie en differentiëren. De kennisclips werden online aangeboden en studenten konden zelf bepalen of en wanneer ze deze clips bekeken. Gedurende acht weken werd in kleine werkgroepen dieper op de wiskundige onderwerpen ingegaan. Daarnaast zijn er een responsie en verdiepingscollege gegeven, waarbij op moeilijke onderwerpen wordt ingegaan. Op deze manier konden studenten met een verschillende wiskundige achtergrond zelf bepalen welke en hoeveel extra hulp zij in de vorm van kennisclips nodig hadden. Bekijken studenten de kennisclips Via het systeem waarin de kennisclips zijn opgenomen is informatie verzameld over het kijkgedrag van de studenten. Van de 108 studenten heeft een overgrote meerderheid (72%) naar in ieder geval één clip gekeken. Gemiddeld bekijkt een student ongeveer 13 kennisclips. De gemiddelde kijktijd van een student is 154,2 minuten, dus ongeveer 2,5 uur. Welke kennisclips bekijken studenten en wanneer? Niet alle clips worden evenveel bekeken door studenten. Kennisclips die eerder in de cursus worden aangeboden (in week 1 en week 2), worden gemiddeld minder vaak bekeken dan clips vanaf week 4. Aangezien de cursus een deel middelbare school wiskunde herhaalt, kan het zijn dat studenten voor de makkelijke onderwerpen minder ondersteuning nodig hebben. Daarnaast worden niet alle kennisclips op hetzelfde moment gekeken. De kennisclips in de eerste weken worden gemiddeld meer na afloop van de werkgroep gekeken, terwijl de kennisclips vanaf week drie meer voorafgaand aan de werkgroep worden gekeken. Ook hier geldt dat de onderwerpen in de eerste weken misschien meer bekend zijn, waardoor studenten pas in de werkgroep beseffen dat ze niet voldoende over het onderwerp weten en daarna de kennisclip bekijken. De onderwerpen van de latere weken kunnen onbekender zijn en worden daardoor gekeken als voorbereiding op de werkgroep. Een andere verklaring is dat studenten gaandeweg steeds meer nut zagen in het voorbereiden van de werkgroepen door de kennisclips op voorhand te bekijken. Wat vinden studenten van de kennisclips? Om erachter te komen wat studenten vinden van de kennisclips, is hen een vragenlijst voorgelegd met betrekking tot hun motivatie en de aanwezigheid bij contactmomenten. Een derde van de studenten (34%) geeft aan dat hun motivatie om te werken aan het vak gedurende het onderdeel wiskunde is toegenomen. Voor ongeveer de helft (56%) had het geen effect en 10% geeft aan dat de motivatie is afgenomen. Daarnaast werkten de kennisclips voor ongeveer de helft van de studenten motiverend om de huiswerkopdrachten te maken en om naar de speciale verdiepingscolleges te gaan. Welke studenten kijken naar de kennisclips? Er is ook een deel van de studenten (28%) dat geen kennisclip heeft gekeken. Met de antwoorden op de vragenlijst is geprobeerd om een globale typering te geven van de studenten die meer kennisclips kijken. Dit blijken vooral de meer gemotiveerde studenten te zijn. Studenten die veel clips bekijken of hier veel tijd aan hebben besteed, zijn bijvoorbeeld ook meer aanwezig geweest op de contactmomenten. Daarnaast bekijken studenten die het belang van wiskunde hoger inschatten dan andere studenten, ook meer kennisclips. Het kijken van meer kennisclips heeft een positief verband met het cijfer dat studenten voor werkgroep opdrachten halen. Het houdt echter geen verband met het tentamencijfer. Dit kan te maken hebben met het feit dat studenten de meeste clips voornamelijk rondom de werkgroepen bekijken en minder voorafgaand aan het tentamen. Vervolg De bachelor gaat in studiejaar 2016-2017 verder als ‘Global Sustainability Science’ en zal een aangepast, Engelstalig curriculum krijgen. De kennisclips worden daarom opnieuw opgenomen in het Engels en samen met formatieve toetsing in de ‘Digitale Wiskunde Omgeving’ (DWO) geplaatst. Het gebruik van de clips zal opnieuw geëvalueerd worden, evenals de formatieve toetsing.  

28 juni 2016

Deelnemen aan pilot digitale feedback op schrijfproducten

De huidige proeflicentie met Turnitin van de UU loopt af op 31 augustus 2016. Vanwege een aantal juridische en security aspecten heeft de Stuurgroep Educate-it, ondersteund door een advies van de security officer van de UU, besloten om het contract niet te verlengen. Dit betekent dat het vanaf 1 september niet meer mogelijk is om gebruik te maken van Turnitin. We realiseren ons dat dit voor de huidige gebruikers zeer vervelend is. Educate-it start met een pilot met de softwaretool Revisely, wat op termijn een alternatief kan zijn voor Turnitin. Pilot met vervangende tool Omdat de vraag naar software om schrijfproducten van feedback te voorzien groeiende is, wordt er vanuit het deelproject Innovatieprojecten van Educate-it in periode 1 en 2 van studiejaar 2016-2017 een pilot gestart met het softwareprogramma Revisely en daarnaast wordt er gewerkt aan een Programma van Eisen (PVE) voor digitale feedback op schrijfproducten. Omdat Revisely andere functionaliteiten heeft dan Turnitin, is Revisely op dit moment nog geen volwaardige en definitieve vervanger van Turnitin. Wel zijn er met Revisely reeds afspraken gemaakt om hun software aan te passen op basis van de ervaringen in de pilot en met de input vanuit het PVE. Na afloop van de pilot wordt beslist of en met welke aanpassingen verder wordt gegaan met Revisely.   Verschillen Turnitin en Revisely Om een goed beeld te krijgen van de mogelijkheden van Revisely en de verschillen met Turnitin zijn beide tools op een aantal aspecten vergeleken. Informatie hierover staat op de Educate-it site, waar ook de roadmap van Revisely staat. Samenvattend zijn de belangrijkste verschillen tussen Turnitin en Revisely: Op dit moment is het in Revisely nog niet mogelijk om documenten te uploaden. De student werkt rechtstreeks in het opdrachtvenster van de applicatie aan de opdracht of voegt deze in via copy-paste, de basisopmaak blijft daarbij behouden. Uploaden van documenten is mogelijk vanaf najaar 2016. Peerfeedback met Revisely is nog niet mogelijk, dit staat op de roadmap voor najaar 2016. Op dit moment werkt Revisely niet met rubrics. In Revisely wordt gewerkt met criteria waarop een prestatie wordt beoordeeld, de niveaus (die bij een rubric wel aanwezig zijn) ontbreken nog. Vanaf eind 2016 is het mogelijk om met rubrics te werken in Revisely. In Revisely zijn een aantal standaard-criteria opgenomen, deze zijn naar wens aan of uit te zetten of per opdracht aan te vullen met zelfgekozen criteria. Aan de verschillende criteria kan (indien gewenst) een weging worden gegeven. Per criteria kan de docent een cijfer toekennen en vervolgens wordt een gewogen eindcijfer berekend. Revisely werkt met Urkund als ingebouwde plagiaatchecker, deze kan naar keuze van de docent per opdracht aan of uit worden gezet. De feedback wordt in Revisely toegekend vanuit een database met positieve en negatieve commentaren en daarnaast is het mogelijk eigen feedback te plaatsen. De feedback verschijnt naast de tekst en is gelinkt aan het betreffende deel van de tekst.   Deelnemen aan de pilot? Wil je als docent deelnemen aan de pilot of meer informatie over Revisely, dan kun je dit laten weten aan Nanette Verhulst deelprojectleider Digitale Feedback Educate-it, j.e.verhulst@uu.nl.

9 juni 2016

UU participeert in Onderwijsdoetank: snelle en goede oplossingen voor onderwijsproblemen

Onlangs de Onderwijsdoetank gelanceerd. Dat gebeurde tijdens de bijeenkomst van de werkgroep ‘Next Generation Digital Learning Environment’ van de Universiteit Utrecht. In de Onderwijsdoetank worden onderwijsproblemen, die door betrokken onderwijsinstellingen aangedragen kunnen worden, aangepakt en daarvoor worden in korte tijd technische oplossingen ontwikkeld en getest. De Onderwijsdoetank is een initiatief van FeedbackFruits. Tijdens het proces staat een onderwijsprobleem centraal. De hele cyclus van het ontwikkelen en testen van een oplossing voor het probleem duurt maximaal een semester. Tijdens de eerste periode zoekt een klein team van experts (onderwijskundigen, studenten, docenten, designers en/of programmeurs) naar een oplossing. Dat team realiseert in korte tijd een prototype, dat in de tweede periode wordt getest in pilotvakken en elke week wordt aangepast en verbeterd op basis van gebruikersdata en feedback. Aan het einde van elke cyclus wordt geconcludeerd of de oplossing daadwerkelijk een significantie verbetering is voor het onderwijs. Hiermee wordt de hoge kwaliteitsstandaard gehandhaafd. Binnen de Universiteit Utrecht worden met de Onderwijsdoetank vanaf september 2016 twee onderwijsproblemen aangepakt. Het eerste is studentactivatie en de mogelijkheden van learning analytics bij het stimuleren van studentdeelname in een vak. Het tweede probleem gaat over de onoverzichtelijkheid van didactische innovaties in het onderwijs onder docenten. De oplossingsrichting is een ‘appstore’ voor een flexibel aanbod van (onderwijs)applicaties, gestructureerd op didactische waarde. Naast de Universiteit Utrecht en FeedbackFruits zijn ook de TU Delft, Wageningen Universiteit, Haagsche Hogeschool en de Hogeschool van Amsterdam betrokken bij de Onderwijsdoetank. Zo kunnen de deelnemende onderwijsinstellingen ook profiteren van de (onderwijs)oplossingen die elders binnen de Onderwijsdoetank bedacht en ontwikkeld worden. Door de snelle manier van ontwikkelen biedt de Onderwijsdoetank veel kansen om grootschalige innovaties te realiseren binnen het onderwijs. FeedbackFruits verwacht dat Onderwijsdoetank in versneld tempo vorm krijgen en wil hiermee een doorbraak binnen onderwijsinnovatie realiseren. FeedbackFruits is momenteel met SURFmarket in overleg over een samenwerking, waardoor onderwijsinstellingen via SURFmarket deze dienst van FeedbackFruits kunnen contracteren. Voor meer informatie, bezoek www.onderwijsdoetank.nl of stuur een email naar de OnderwijsDoetank via nietlullenmaarpoetsen@onderwijsdoetank.nl.

6 juni 2016

Grootschalige docentevaluatie Educate-it over onderwijsvernieuwing

Vanaf 6 juni worden alle UU-docenten uitgenodigd om het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it te evalueren.  Ook docenten die nog nooit van het programma gehoord hebben, wordt gevraagd de online vragenlijst in te vullen. Op die manier kan Educate-it nog beter aansluiten bij wat docenten nodig hebben. Wat is Educate-it? Het UU-brede programma Educate-it, dat van 2014 tot en met 2017 loopt, ondersteunt docenten om hun onderwijs aan te passen aan het onderwijs van de toekomst. Educate-it helpt docenten om hun onderwijs te innoveren en blended te maken. Met beschikbare IT-tools kunnen studenten verder geactiveerd worden en eventuele  knelpunten, die goed onderwijs in de weg staan, worden opgelost. Tussentijdse evaluatie Omdat Educate-it grote waarde hecht aan de ervaringen van docenten en op basis daarvan graag haar activiteiten aanscherpt, zet programmamanager Jan Haarhuis stevig in op tussentijdse evaluaties. Hij heeft adviseurs van zowel USBO Advies als O&T gevraagd een vragenlijst te ontwikkelen, waarmee in kaart gebracht kan worden hoe UU-docenten aankijken tegen onderwijsvernieuwing in het algemeen en het programma Educate-it in het bijzonder. Mede op basis van de input van docenten worden bijvoorbeeld de scholingsactiviteiten verbeterd, wordt besloten welke tools ondersteund blijven worden en wordt bekeken wat Educate-it kan doen om docenten nog beter te ondersteunen bij het inzetten van IT in hun onderwijs. Geen uitnodiging ontvangen? Heb je (nog) geen uitnodiging ontvangen met daarin een link naar de online vragenlijst? Ga dan naar het intranetbericht waarin je de link kan vinden. Het invullen van de vragenlijst duurt zo’n 10 minuten. Voor meer informatie over het onderzoek kan je contact opnemen met Sebastiaan Steenman van USBO (S.C.Steenman@uu.nl) of Renske de Kleijn van O&T (R.A.M.deKleijn@uu.nl).  Neem voor meer informatie over Educate-it of hoe Educate-it jou kan ondersteunen je onderwijs te versterken, contact op met Educate-it.

2 juni 2016

Nieuwe workshops en online trainingen om je onderwijs te versterken

Wil jij je onderwijs versterken en blended maken? Educate-it biedt je praktische en didactische ondersteuning door middel van teaching tools, online modules, workshops en individuele begeleiding. In juni kun je deelnemen aan diverse laagdrempelige workshops over de teaching tools TrainTool, Xerte en Scalable learning. Je maakt kennis met de mogelijkheden van de tools en hoe je deze kunt inzetten in je onderwijs. Daarnaast kun je – waar en wanneer jij wilt – online trainingen volgen, zoals de online training over (digitale) toetsing, die onlangs live is gegaan.   Online training over toetsing: doorlopend online te volgen “Welke toetsvorm sluit het best aan bij mijn onderwijs?” “Wat als het hoogst behaalde cijfer op mijn toets een 7 is?” “Welke mogelijkheden zijn er om (digitaal) te toetsen?” Wil jij ook antwoord op dit soort praktische vragen? Dan is de online module over toetsing, die Educate-it samen met O&T heeft ontwikkeld, iets voor jou! Je leert hoe je een goede toets(vraag) ontwerpt, deze construeert en afneemt. Ook de beoordeling van een toets en de analyse komen aan bod. De module is zo ontwikkeld dat je direct aan de slag kunt met je eigen materiaal. Zo kun je bestaande toetsen optimaliseren, maar ook volledig nieuwe toetsen ontwikkelen. Ben je geïnteresseerd in een specifiek onderdeel van de toetscyclus? Het is ook mogelijk om onderdelen los van elkaar te bekijken. Je kunt zo je eigen leerroute bepalen. De module is toegankelijk en gratis te volgen voor medewerkers van de UU. Klik op ‘Online module over toetsing’ op de Educate-it pagina en log in met je solis-ID. Je kunt direct starten!   Flipping the classroom met Scalable learning: 20 juni Flipping the classroom is een onderwijsconcept waarbij kennisoverdracht thuis plaatsvindt, bijvoorbeeld met behulp van kennisclips. Tijd met de docent wordt effectiever besteed door tijdens contacturen actieve leervormen in te zetten. Scalable Learning is een platform dat speciaal ontworpen is voor deze vorm van onderwijs. Het maakt de kennisoverdracht thuis interactiever, geeft docenten eenvoudig inzicht in begripsproblemen en maakt deze met één druk op de knop zichtbaar tijdens contacttijd. Na deze workshop weet je wat flipping the classroom inhoudt, kun je tips & tricks toepassen als je (delen van) je eigen onderwijs volgens het flipped model wilt gaan herontwerpen en voel je je thuis in Scalable Learning. Meer informatie en aanmelden voor de workshop Scalable learning.   Train softskills van studenten met TrainTool: 22 juni TrainTool is een app waarmee studenten communicatievaardigheden (gespreksvaardigheden, presentatievaardigheden, sociale vaardigheden, communiceren of het oefenen van talen) online kunnen trainen. Een situatie wordt met een filmpje aan de studenten voorgelegd. Zij kunnen hier vervolgens op reageren door zichzelf op te nemen via hun computer, tablet of mobiele telefoon. Ze kunnen net zo lang oefenen tot ze tevreden zijn met het resultaat. Daarna kunnen zij de opname delen met medestudenten en/of docenten, die vervolgens feedback kunnen geven op het opgenomen materiaal. Het is ook mogelijk om met Traintool communicatievaardigheden te toetsen. Tijdens de workshop leer je hoe je Traintool in je eigen cursus kunt toepassen, welke mogelijkheden Traintool biedt en ga je direct aan de slag met het maken van je eigen Traintool training. Meer informatie en aanmelden voor de workshop TrainTool.    Zelf e-modules maken met Xerte Online Toolkits: 23 juni Xerte Online Toolkits (XOT) is een online tool waarmee je zelf interactieve leermaterialen (of e-modules) kunt ontwikkelen. In de online ontwikkelomgeving kun je, met behulp van diverse invulformulieren, zelfstandig deze e-modules samenstellen. Hiervoor is geen programmeerkennis vereist. In deze workshop leer je wat Xerte is, hoe je het kunt inzetten in je onderwijs en hoe je deze tool kunt gebruiken. De workshop biedt een eerste kennismaking waarna je er als docent zelf mee aan de slag kunt. Meer informatie en aanmelden voor de workshop Xerte.

30 mei 2016

Ondersteuning bij onderwijsinnovatie via de Educate-it balie

Hoe zorg je voor meer interactie tijdens je college? Hoe zet je videomateriaal in je cursus? Hoe kan je digitale toetsen afnemen? Het onderwijsinnovatieprogramma Educate-it faciliteert docenten die hun onderwijs op deze en andere manieren willen versterken. Op de Educate-it website staat onder teaching tools & training per functionaliteit welke tools daarvoor beschikbaar zijn, wat je ermee kan in je onderwijs, wat de ervaringen van andere docenten met de tool zijn en een FAQ. Wil je meer weten hoe jij deze tools didactisch in kan zetten in je onderwijs? Heb je technische of praktische vragen? Klik dan op de ‘ik heb een vraag’ knop voor ondersteuning. Er wordt dan nog dezelfde dag contact met je opgenomen. Contact met Educate-it Je kan ook langskomen bij de Educate-it balie in de Universiteitsbibliotheek op de Uithof, waar docenten en studenten terecht kunnen voor vragen over blended learning, online tools en overige vragen over Educate-it. Deze balie wordt 5 dagen per week van 8.30 tot 17.00 uur bemand door Educate-it studenten die docenten direct kunnen helpen met praktische vragen of in contact kunnen brengen met de Educate-it projectcoördinatoren voor didactische vragen. Je vindt de Educate-it balie op de tweede etage in de Universiteitsbibliotheek Uithof, Heidelberglaan 3, naast de liften. Desgewenst kan de Educate-it student langskomen op je werkplek voor ondersteuning. De baliemedewerkers zijn ook telefonisch bereikbaar op nummer 030 – 253 2197. Of vul je vraag in via het contactformulier op de Educate-it site.

12 mei 2016

Kom naar de Educate-it workshops in de ‘Train-je-collega-week’

12/05/16 – Educate-it verzorgt tijdens de jaarlijkse ‘Train Je Collega-week’ van 23 t/m 27 mei drie workshops over teaching tools voor onderwijsinnovatie: Presenterswall, FeedbackFruits en Xerte. In deze workshops maak je kennis met de mogelijkheden van de tools en hoe je deze kan inzetten in je onderwijs.   Interactie met Presenterswall In de workshop ‘Interactie met Presenterswall’ maak je kennis met het webbased stemsysteem waardoor je eenvoudig je studenten vragen kunt stellen tijdens je college. Studenten reageren via hun telefoon of laptop en de antwoorden worden realtime op het scherm getoond. De toepassing is divers: een toets om de voorkennis van de student te bepalen, een korte check of men je uitleg heeft begrepen, afstemmen waar het volgend college over gaat, een discussie starten etc. In deze training komt zowel de didactische als praktische kant van Presenterswall aan bod. Meer informatie, zie: http://educate-it-uu.sites.uu.nl/train-je-collega-week-workshop-interactie-met-presenterswall/   Online interactie en kennisuitwisseling met FeedbackFruits In de workshop ‘Online interactie en kennisuitwisseling met FeedbackFruits’ krijg je meer te weten over hoe FeedbackFruits precies werkt en hoe je het kan inzetten in je onderwijs. FeedbackFruits is een leeromgeving die blended learning faciliteert in je onderwijs. De kracht van FeedbackFruits is het stimuleren van interactie door middel van discussie, feedback en kennisuitwisseling. Het is een laagdrempelige tool die gemakkelijk is in te zetten in je onderwijs. Meer informatie, zie: http://educate-it-uu.sites.uu.nl/train-je-collega-week-workshop-online-interactie-en-kennisuitwisseling-met-feedbackfruits/   Zelf e-modules maken met Xerte Online Toolkits De workshop ‘Zelf e-modules maken met Xerte Online Toolkits’ biedt je een eerste kennismaking met Xerte en hoe je het kunt inzetten in je onderwijs, waarna je er als docent zelf mee aan de slag kan. Xerte Online Toolkits (XOT) is een online tool waarmee je zelf interactieve leermaterialen (of e-modules) kunt ontwikkelen. In de online ontwikkelomgeving kan je, met behulp van diverse invulformulieren, zelfstandig deze e-modules samenstellen. Hiervoor is geen programmeerkennis vereist. Meer informatie, zie: http://educate-it-uu.sites.uu.nl/train-je-collega-week-workshop-zelf-e-modules-maken-met-xerte-online-toolkits-2/  

29 april 2016

Studenten bedenken apps voor studiestress en cursusrecensies

De winnaars van de EduChallenge: team Bij de Hand Een app om stressklachten bij studenten inzichtelijk te maken en een app voor cursusrecensies. Het zijn twee innovatieve onderwijsideeën van studenten die vorige week meededen aan de EduChallenge 2016.   Bundeling van krachten Educhallenge is een driedaagse wedstrijd waarin studenten uit heel Nederland nadenken over en werken aan vernieuwingen in het onderwijs. De tweede editie van deze challenge werd gehouden van 20 tot en met 22 april op het Science Park. Initiatiefnemers zijn het programma Educate-it van de Universiteit Utrecht, het programma Onbegrensd leren van het UMC Utrecht en Ricoh. Naast de inspanning van de initiatiefnemers is de EDUchallenge georganiseerd met kennis en expertise van de directie ITS, het Freudenthal Instituut en de UBU. Als externe organisaties hebben ook SURFnet, Campusparty en UtrechtInc een bijdrage geleverd. Wisselwerking Dit jaar deden 43 studenten mee die verdeeld in negen teams. Zij werkten aan technologische concepten die het onderwijs kunnen verbeteren. Inspiratiesessies enintensieve begeleiding door coaches uit het onderwijs en het bedrijfsleven ondersteunden de studenten in hun proces. “De kracht van het evenement zit in de wisselwerking tussen student, onderwijs en bedrijf, vertelt projectleider van EduChallenge Michèle Gerbrands. “De studenten weten wat de behoeftes zijn en proberen hier op innovatieve wijze in te voorzien. Onze experts coachen de teams en gezamenlijk tillen ze de ideeën naar een hoger niveau.” App voor studiestress Ook deelnemend student Aiden Buis gelooft in deze bijzondere samenwerking. Aiden behoort tot team Nomi+ dat de wedstrijd afsloot met zowel de prijs van de vakjury als van de publieksjury. Nomi+ is een applicatie die inspeelt op het groeiend aantal studenten met psychische klachten. De app maakt stressklachten inzichtelijk door het geven van informatie. Ook wordt de gezondheid in de gaten gehouden en licht het de gebruiker voor waar hij hulp kan krijgen. Volgens jurylid en assessor van Geneeskunde Lisa Adriaansen lost Nomi+ een urgent probleem op. “En het is een uitvoerbaar concept.” Meer inspraak Lisa is ook erg te spreken over de andere groepen en vertelt wat de concepten van de teams duidelijk hebben gemaakt. “We hebben gezien dat studenten meer inspraak willen in de processen op hun onderwijsinstelling en dat er behoefte is om de grote hoeveelheid informatie (over studie, vakken en stages) overzichtelijker te maken.” Meer informatie Bron Dub: lees hier het gehele artikel Kijk voor een fotoverslag van de dagen op Instagram Bekijk ook van het winnende team een videoverslag 

6 april 2016

Do-It-Yourselfstudio in de Uithof opent deuren voor docenten en studenten

6 april 2016 – Op 7 april opent Educate-it een Do-It-Yourselfstudio in de Universiteitsbibliotheek op de Uithof. In deze DIY-studio kunnen docenten op een eenvoudige manier zelfstandig kennisclips opnemen. Ook studenten kunnen gebruikmaken van de DIY-studio in de UB om video-opnames te maken voor hun cursus, om presentaties op te nemen of om te werken aan academic skills.   Innoveer je onderwijs met kennisclips Binnen de UU is in toenemende mate behoefte aan het inzetten van E-lectures in het onderwijs, vooral aan korte kennisclips. Deze tendens is UU-breed en bij een groot aantal opleidingen geconstateerd. Ook studenten geven aan dat zij graag E-lectures en kennisclips in hun cursussen terugzien. Een kennisclip is een korte weblecture van maximaal 10 minuten waarin de docent bondig één specifiek onderwerp behandelt. Dit biedt de docent ruimte om in het contactonderwijs met studenten de leerstof te verdiepen en actief met de reeds bekeken stof aan de slag te gaan. Educate-it realiseert, dicht bij de docenten, DIY-studio’s waar docenten zelfstandig kennisclips op kunnen nemen. De DIY-studio in de UB is de tweede studio die onder coördinatie van het programma Educate-it tot stand is gekomen. De eerste studio is vorig jaar in gebruik genomen op het International Campus Utrecht (ICU)-terrein. In juni komt een studio op de Kromme Nieuwegracht 80 beschikbaar. Studenten kunnen alleen terecht in de studio in de UB. Aan de slag in de DIY-studio in de UBU Om deze studio te gebruiken heb je een MyMediasite account nodig dat je kunt aanvragen via deze link. Vervolgens boek je de DIY-studio in het  zaalreserveringssysteem van de UBU. De DIY-studio in de UB op de Uithof bevindt zich in ruimte 2.48. Voor het lenen van de sleutel is een bibliotheekpas noodzakelijk. Als je nog geen pas hebt, kun je deze aanvragen bij de servicebalies in de universiteitsbibliotheken. Voor studenten (op vertoon van een geldige collegekaart) en voor medewerkers (op vertoon van een geldig legitimatiebewijs) is dit gratis.